Gebruiksvoorwaarden voor de website van Information Resources, Inc. ("IRI")

25 mei 2018

1. Gebruiksvoorwaarden voor de website van IRI

Op deze pagina (en in de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) worden de voorwaarden uitgelegd voor het gebruik van onze website www.iriworldwide.comen alle bijbehorende lokale versies per land ("onze website"), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zal naleven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Deze website is bedoeld om bedrijven in staat te stellen een potentiële of bestaande zakelijke relatie met IRI te evalueren en voor algemene informatiedoeleinden.  Wij leveren geen producten of diensten aan klanten, noch via deze website noch op andere wijze.

2. Informatie over ons

Onze website wordt beheerd door Information Resources, Inc. ("we", "wij", "ons", "onze"), een bedrijf uit Delaware dat zijn hoofdkantoor heeft in Chicago (Illinois): 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661, Verenigde Staten.  

3. Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de diensten die wij via onze website aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk wanneer onze website op enig moment of gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar is. Wij garanderen niet dat onze website of de inhoud ervan altijd ononderbroken beschikbaar is. 

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot de website of tot bepaalde delen ervan beperken tot gebruikers die bij ons zijn geregistreerd. Wanneer u in het kader van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie behandelen als vertrouwelijk. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden. We hebben te allen tijde het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden te deactiveren of om te eisen dat u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord wijzigt, ongeacht of u deze zelf hebt gekozen of van ons hebt ontvangen, wanneer wij van mening zijn dat u bepalingen van deze gebruikersovereenkomst niet hebt nageleefd.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website. Tevens moet u ervoor zorgen dat iedereen die onze website via uw internetverbinding bezoekt, op de hoogte is van deze voorwaarden en zich eraan houdt.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze website en van al het materiaal dat op de website is gepubliceerd. Het materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar van alle pagina's van onze website afdrukken of delen van de website downloaden voor persoonlijk gebruik. Ook mag u anderen binnen uw organisatie attent maken op materiaal dat op onze website is gepubliceerd.

U mag het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van anderen die hebben bijgedragen) als auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden bevestigd.

U mag (delen van) het materiaal op onze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van ons of van onze licentiegevers.

Als u (delen van) onze website in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, verliest u onmiddellijk het recht om onze website te gebruiken en moet u naar onze keuze alle exemplaren van het door u geproduceerde materiaal retourneren of vernietigen.

5. Vertrouwen op gepubliceerde informatie

Rapporten en andere materialen die op onze website worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. We wijzen daarom elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat is gesteld in dergelijke materialen door bezoekers van onze website of door anderen die van de inhoud van deze materialen op de hoogte zijn gebracht.

6. Onze website verandert regelmatig

Wij streven ernaar onze website regelmatig te updaten. We kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig, kunnen we de toegang tot onze website opschorten, of de website voor onbepaalde tijd opheffen. Materiaal op onze website kan op een bepaald moment zijn verouderd, maar wij zijn op geen enkele wijze verplicht om dergelijk materiaal up-to-date te houden.

7. Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze website wordt gepubliceerd, wordt in de huidige staat aangeboden zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen ten aanzien van nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk is toegestaan sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en de aan ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen uit die anderszins impliciet van toepassing kunnen zijn op grond van wet, gewoonterecht of gelijkheidsrecht alsmede elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of voor schade veroorzaakt door een gebruiker in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van onze website of van andere websites waarnaar wij linken, en van materialen die erop zijn gepubliceerd, inclusief zonder beperkt te zijn tot elke aansprakelijkheid voor:

inkomstenderving, verlies van zakelijke activiteiten, verlies van winsten of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilling van management- of kantoortijd en voor enig ander verlies van welke aard dan ook, ongeacht op welke wijze het verlies voortvloeit uit of is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ook als dit kon worden voorzien.

Deze uitsluiting heeft niet betrekking op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken, noch op enige andere vorm van aansprakelijkheid die onder toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8. Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Deze kunt u raadplegen op www.iriworldwide.com. Als u onze website gebruikt, garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

9. Bezoekersgedrag

U mag geen materiaal naar of vanaf onze website publiceren of verzenden:

dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, beledigend, pornografisch, kwetsend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, intimiderend, oneerbaar, haatzaaiend, godslasterlijk, vertrouwenschendend, privacyschendend is of dat ergernis of overlast kan veroorzaken; of waarvoor u niet alle benodigde vergunningen en/of goedkeuringen hebt verkregen; of wanneer dat wordt gezien als plegen van of het aanzetten tot een strafbaar feit, wanneer dat aanleiding kan geven tot een civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling, of wanneer dat anderszins in enig land van de wereld onwettig is of wanneer daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van enige derde; of wanneer het materiaal technisch schadelijk is (waaronder zonder beperkt te zijn tot computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke onderdelen, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens). 

U mag geen misbruik maken van onze website door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website wordt gehost, of tot enige andere server, computer of database die aan onze website is gekoppeld. U mag geen DoS- of DDoS-aanval op onze website uitvoeren.

Als u inbreuk maakt op deze bepaling, pleegt u mogelijk een strafbaar feit onder de Britse Computer Misuse Act van 1990 of onder soortgelijke lokale wetgeving.  Elk onjuist gebruik en/of misbruik van persoonsgegevens die via deze website toegankelijk zijn, kan een strafbaar feit zijn onder de Britse Data Protection Act van 2018 of onder soortgelijke lokale wetgeving. Wij melden dergelijke overtredingen aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij werken met hen samen door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In geval van een dergelijke inbreuk verliest u onmiddellijk het recht om onze website te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door DDoS-aanvallen, virussen of andere schadelijke technische toepassingen die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kunnen beschadigen, doordat u gebruikmaakt van onze website of van enige andere website waarnaar wij linken, of doordat u materiaal downloadt van onze website of van enige andere website waarnaar wij linken. Wij raden gebruikers aan om onze website regelmatig te controleren op nieuwe inhoud en om passende maatregelen te treffen om zich te beschermen tegen virussen en ander schadelijk materiaal. 

Wij bepalen naar eigen goeddunken of u inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden. In dergelijke gevallen treffen wij maatregelen die wij passend achten, waaronder, zonder beperking, het intrekken van uw recht om onze website te gebruiken, het ondernemen van juridische stappen tegen u en/of het doen van een melding bij rechtshandhavingsinstanties, al naar gelang wat wij redelijkerwijs noodzakelijk achten. 

10. Links naar onze website

U mag een link plaatsen naar onze startpagina op voorwaarde dat u dat op eerlijke en wettige wijze doet, en dat u daarmee onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag een link echter niet zodanig weergeven dat er enige vorm van samenwerking met, goedkeuring door of ondersteuning van ons wordt gesuggereerd, wanneer dat niet het geval is. U mag geen link plaatsen op een website waarvan u geen eigenaar bent.

Onze website mag niet in een frame op een andere website worden weergegeven. Ook mag u geen link plaatsten naar een ander deel van onze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de toestemming om links te plaatsen, in te trekken. De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen ten aanzien van inhoud, zoals hierboven is uiteengezet.

Als u gebruik wilt maken van materiaal op onze website anders dan hierboven is vermeld, kunt u hiertoe een verzoek indienen via Marketing@IRIworldwide.com.

11. Links vanaf onze website

Als er op onze website links zijn opgenomen naar websites en bronnen van derden, zijn deze alleen voor uw informatie opgenomen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites of bronnen. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor deze websites of bronnen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

12. Bevoegd gerecht en toepasselijk recht

Geschillen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan een bezoek aan onze website zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Engelse recht van toepassing.

13. Overige bepalingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht van tijd tot tijd te controleren of we op deze pagina wijzigingen hebben doorgevoerd. Door na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.  Bepalingen of verklaringen die elders op onze website worden gepubliceerd, kunnen voorrang hebben boven bepaalde bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt geacht ongeldig, nietig of onafdwingbaar te zijn, wordt deze bepaling of voorwaarde geacht scheidbaar te zijn en geen invloed te hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit op de intentie van de ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling.

U mag deze gebruiksvoorwaarden, of de rechten of plichten die u op grond hiervan hebt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toewijzen of anderszins overdragen. Elke poging tot toewijzing of andere overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. 

14. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met General.Counsel@IRIworldwide.com.