Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της Information Resources, Inc. («IRI»)

25 Μαΐου 2018

1. Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της IRI

Η παρούσα σελίδα (από κοινού με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) εξηγεί τους όρους που ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού μας τόπου www.iriworldwide.comκαι όλων των τοπικών εκδόσεων ανά χώρα (ο δικτυακός τόπος μας), από εσάς, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο μας, αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και συμφωνείτε να τους τηρείτε. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας.

Ο λόγος που παρέχεται αυτός ο δικτυακός τόπος είναι για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αξιολογούν μια μελλοντική ή υπάρχουσα επιχειρηματική σχέση με την IRI και για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς.  Δεν παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές, ούτε στον παρόντα δικτυακό τόπο ούτε με άλλο τρόπο.

2. Πληροφορίες σχετικά με εμάς

Ο δικτυακός τόπος μας τελεί υπό τη διαχείριση της Information Resources, Inc («Εμείς»), η οποία έχει έδρα στο Delaware με κεντρικά γραφεία στη διεύθυνση 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661.  

3. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας

Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον δικτυακό τόπο μας χωρίς ειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν θα φέρουμε ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικτυακός τόπος μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου μας ή οποιουδήποτε περιεχόμενού του. 

Μπορεί ενίοτε να απαγορεύουμε σε εγγεγραμμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του δικτυακού τόπου μας ή και στο σύνολό του. Εάν επιλέξετε ή αν έχετε λάβει κωδικό ταυτοποίησης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίσετε την πληροφορία αυτή ως εμπιστευτική και δεν πρέπει να τη γνωστοποιείται σε τρίτους. Έχουμε δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ή να απαιτήσουμε να αλλάξετε τον κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, είτε αυτός έχει επιλεγεί από εσάς είτε έχει δοθεί από εμάς, οποτεδήποτε, αν πιστεύουμε ότι δεν συμμορφωθήκατε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Οφείλετε να προβείτε σε όλες τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για να έχετε πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας. Οφείλετε, επίσης, να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο να γνωρίζουν τους παρόντες όρους και να συμμορφώνονται με αυτούς.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Είμαστε οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον δικτυακό τόπο μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Τα έργα αυτά προστατεύονται από τη νομοθεσία και τις συμφωνίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να μεταφορτώσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον δικτυακό τόπο μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός της επιχείρησής σας σε υλικό που δημοσιεύουμε στον δικτυακό τόπο μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε με κανένα τρόπο τα γραπτά ή ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που εκτυπώσατε ή μεταφορτώσατε και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο, ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Πρέπει πάντοτε να αναγνωρίζετε την ιδιότητά μας (καθώς και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών του υλικού στον δικτυακό τόπο μας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού του δικτυακού τόπου μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή μεταφορτώσετε οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, θα παύσει αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και θα πρέπει, κατ’ επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα υλικού που έχετε στην κατοχή σας.

5. Βαρύτητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται

Τα σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο μας δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών στα οποία πρέπει να δίνετε βαρύτητα. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από οποιαδήποτε βαρύτητα δοθεί σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη στον δικτυακό τόπο μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

6. Τακτική αλλαγή του δικτυακού τόπου μας

Έχουμε σκοπό να ενημερώνουμε τακτικά τον δικτυακό τόπο μας και μπορεί να αλλάξουμε το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να αναστείλουμε την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας ή να τον κλείσουμε επ’ αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο μας μπορεί να παύσει να είναι επίκαιρο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε το εν λόγω υλικό. 

7. Ευθύνη

Το υλικό που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο μας παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, όρο ή ασφάλεια ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη του ομίλου των εταιρειών μας και τρίτοι που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις και λοιπούς όρους που ενδεχομένως υπονοούνται από τη νομοθεσία, το κοινό δίκαιο ή τις αρχές της επιείκειας, καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη για άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον δικτυακό τόπο μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του δικτυακού τόπου μας, τυχόν δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτόν και τυχόν υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, οποιασδήποτε ευθύνης για:

απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια κερδών ή συμβάσεων, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια υπεραξίας, σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή ωρών εργασίας, καθώς επίσης για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης και από το εάν προκλήθηκε λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αθέτησης σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη λόγω αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για απάτη ή ψευδή δήλωση, ούτε για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί δυνάμει ισχύοντος νόμου.

8. Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον δικτυακό τόπο μας

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.iriworldwide.com. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο, μας εγγυάστε ότι όλα τα στοιχεία που παρέχετε είναι ακριβή.

9. Συμπεριφορά επισκέπτη

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή η διαβίβαση από ή προς τον δικτυακό τόπο μας οποιουδήποτε υλικού:

το οποίο είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσάρεστο, άσεμνο, ανατρεπτικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, ικανό να διεγείρει φυλετική εχθρότητα, μεροληπτικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, που παραβιάζει υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, που παραβιάζει το απόρρητο ή είναι ικανό να προκαλέσει ενόχληση ή ταλαιπωρία˙ ή για οποίο δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις˙ ή το οποίο συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θεωρείται ποινική ή αστική παράβαση ή καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρείται αντίθετη με τη νομοθεσία ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως˙ ή το οποίο είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών Η/Υ, λογικών βομβών (logic bombs), Δούρειων Ίππων (Trojan horses), σκουληκιών (worms), επιβλαβών στοιχείων, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων). 

Δεν πρέπει να προβαίνετε σε κατάχρηση του δικτυακού τόπου μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον δικτυακό τόπο μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο δικτυακός τόπος μας ή σε τυχόν διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον δικτυακό τόπο μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στον δικτυακό τόπο μας μέσω επίθεσης που αφορά άρνηση υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης.

Παραβιάζοντας την παρούσα διάταξη, μπορεί να είστε υπεύθυνοι για ποινικό αδίκημα βάσει του αγγλικού νόμου του 1990 περί δόλιας χρήσης υπολογιστών ή βάσει αντίστοιχων τοπικών νόμων.  Οποιαδήποτε παράνομη υπεξαίρεση ή/και κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του αγγλικού νόμου του 2018 περί προστασίας δεδομένων ή βάσει αντίστοιχων τοπικών νόμων. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής νόμου και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω αρχές γνωστοποιώντας τους την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση μιας τέτοιας παραβίασης, θα παύσει αμέσως το δικαίωμά σας για χρήση του δικτυακού τόπου μας.

Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα του υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης εκ μέρους σας του δικτυακού τόπου μας ή λόγω της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε υλικού που αναρτάται σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο που συνδέεται με αυτόν. Συνιστάται στους χρήστες να πραγματοποιούν ελέγχους ρουτίνας του δικτυακού τόπου μας για το πιο πρόσφατο περιεχόμενο και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα κατά των ιών και άλλων κακόβουλων αντικειμένων. 

Είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε αν έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους και, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε κατάλληλα, όπως, ενδεικτικά, ανάκληση του δικαιώματός σας για χρήση του δικτυακού τόπου μας, νομικές διαδικασίες ή αγωγή εναντίον σας ή/και να γνωστοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε αρχές επιβολής νόμου, όπως εύλογα το θεωρούμε απαραίτητο.  

10. Σύνδεση με τον δικτυακό τόπο μας

Μπορείτε να συνδέεστε με την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και χωρίς να προκαλείτε βλάβη στη φήμη μας ή να επωφελείστε από αυτήν, αλλά δεν πρέπει να δημιουργείτε συνδέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή υποστήριξης από εμάς, όταν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να δημιουργείτε συνδέσμους από τυχόν δικτυακό τόπο που δεν σας ανήκει.

Ο δικτυακός τόπος μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, ούτε επιτρέπεται να δημιουργείτε συνδέσμους προς οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου μας, εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλούμε οποιαδήποτε άδεια σύνδεσης χωρίς ειδοποίηση. Ο δικτυακός τόπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα περιεχομένου που εκτίθενται παραπάνω.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε στον δικτυακό τόπο σας οποιοδήποτε υλικό του δικτυακού τόπου μας, εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση Marketing@IRIworldwide.com

11. Σύνδεσμοι από τον δικτυακό τόπο μας

Όπου ο δικτυακός τόπος μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για λόγους πληροφόρησης. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή πηγών και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

12. Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση προκύψει από επίσκεψη στον δικτυακό μας τόπο ή σε σχέση με επίσκεψη σε αυτόν. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

13. Διάφορες διατάξεις

Μπορεί να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε, τροποποιώντας την παρούσα σελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε την σελίδα αυτή από καιρού εις καιρόν για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών που κάνουμε. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον δικτυακό τόπο μας μετά από τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων όρων χρήσης υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους.  Ορισμένες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορεί επίσης να αντικαθίστανται από διατάξεις ή δηλώσεις που δημοσιεύονται σε άλλα σημεία του δικτυακού τόπου μας.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης κριθεί άκυρος, ανίσχυρος ή ανεφάρμοστος, ο εν λόγω όρος ή προϋπόθεση θεωρείται διαχωρίσιμος και δεν επηρεάζει το κύρος ή την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων χρήσης και η εν λόγω άκυρη, ανίσχυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θεωρείται ότι αντικαθίσταται από διάταξη που είναι έγκυρη και εκτελεστή και αντιστοιχεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την πρόθεση της άκυρης, ανίσχυρης ή μη εφαρμόσιμης διάταξης.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρείτε ή να μεταβιβάζετε με οποιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεσή μας, και οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης ή άλλης μεταβίβασης κατά παράβαση της παρούσας διάταξης θα καθίσταται άκυρη και ανίσχυρη. 

14. Επικοινωνία μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση General.Counsel@IRIworldwide.com