Information Resources, Inc. (“IRI”) Användarvillkor för webbplatsen

25 maj 2018

1. IRI Användarvillkor för webbplatsen

Denna sida (tillsammans med de dokument som det hänvisas till) beskriver de villkor som gäller för din användning av vår hemsida www.iriworldwide.com och alla dess lokala versioner (vår webbplats), antingen som gäst eller registrerad användare. Var god läs noga igenom användarvillkoren innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du accepterar att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, var god avstå från att använda vår webbplats.

Denna webbplats tillhandahålls för att låta företagen utvärdera ett potentiellt eller befintligt affärsförhållande med IRI och för allmänna informationsändamål.  Vi tillhandahåller inte produkter eller tjänster till konsumenter, oavsett om den här webbplatsen eller på annat sätt.

2. Information om oss

Vår webbplats drivs av Information Resources, Inc ("Vi") en Delaware Corporation med huvudkontor i 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661.  

3. Tillgång till vår webbplats

Tillgång till vår webbplats är tillfälligt tillåten och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi är inte ansvariga om vår webbplats inte är jämt tillgänglig eller under en tid, och vi garanterar inte att vår webbplats eller innehåll på den alltid kommer att vara oavbruten. 

Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat sig hos oss. Om du väljer eller innehåller en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden, måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon tredje part. Vi har rätt att inaktivera användaridentifieringskod eller lösenord eller kräva att du ändrar din användaridentifieringskod eller ditt lösenord, antingen den som du har valt eller som vi har tilldelat, när som helst, om du har misslyckats att följa någon av Bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Du är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att personer som kommer åt vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

4. Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och i det material som publiceras på det. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är reserverade.

Du kan skriva ut en kopia och kan hämta utdrag, av vilken sida som helst på vår webbplats för din personliga referens och du kan uppmärksamma andra inom din organisation på material som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra papper eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, video eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och de som är identifierade bidragsgivare) som författare av material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter eget val, återvända eller förstöra några kopior av de material du har gjort.

5. Förtroende på information som publicerats

Kommentar och annat material som lagts upp på vår webbplats är inte avsett att ge råd om vilket förtroende som ska läggas. Vi förnekar allt ansvar som uppstår på grund av eventuellt förtroende av sådant material av någon besökare på vår webbplats eller av någon som får information om något av dess innehåll.

6. Vår sida ändras regelbundet

Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi upphöra med tillgången till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Något av materialet på vår sida kan vara föråldrad vid något tillfälle, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.

7. Vårt ansvar

Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls på "som det är", utan garantier, villkor eller garantier för dess noggrannhet. I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi andra medlemmar i vår grupp av företag och tredje part som är anslutna till oss uttryckligen utesluter alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna innefatta lagstadgad, gemensam lag eller egen rättighet som ansvar för någon direkt, indirekt eller följdskada som uppkommit av någon användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser som är kopplade till det och material postat på det, inklusive, utan begränsning, något ansvar för:

förlust av inkomst eller intäkter, förlust av verksamhet, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill, bortkastad förvaltning eller kontorstid och för eventuella andra förluster eller skador av vilket slag som helst orsakad av skada (inklusive försummelse), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försumlighet eller vår skyldighet för bedrägeri eller bedräglig förvrängning eller för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

8. Information om dig och dina besök på vår webbsida

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy tillgänglig på www.iriworldwide.com. Genom att använda vår webbplats garanterar du att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

9. Besökarens uppförande

Du är förbjuden att skicka eller överföra till eller från vår sida något material:

som är hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, upphetsande, offensivt, pornografiskt, missbrukande, som kan hota rashat, diskriminerande, hotfull, skandalös, inflammatorisk, blasfemös, i strid med förtroende, brott mot privatlivet eller som kan orsaka irritation eller olägenhet; eller för vilken du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och / eller godkännanden; eller som utgör eller uppmuntrar till beteende som skulle anses vara ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strida mot lagen eller intrånget i tredje parts rättigheter i något land i världen. eller som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, skadad data eller annan skadlig programvara eller skadlig data). 

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en attack om denial-of service eller en distribuerad denial-of-service-attack.

Genom att bryta mot denna bestämmelse kan du vara ansvarig för brott enligt den brittiska lagen om datormissbruk 1990 eller motsvarande lokala lagar.  Eventuell olaga beslag och / eller missbruk av personliga uppgifter som nås via denna webbplats kan utgöra ett brott enligt Storbritanniens dataskyddslag 2018 eller motsvarande lokala lagar. Vi kommer att anmäla ett sådant brott mot de behöriga brottsbekämpande myndigheterna och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annan ägd material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av material som publiceras på den eller på någon webbplats som är länkad till den. Användarna rekommenderas att genomföra rutinmässiga kontroller av vår webbplats för senaste innehåll och att vidta lämpliga skyddsåtgärder mot virus och andra skadliga föremål. 

Vi kommer att bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida dessa villkor har överträtts och i sådana fall kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive utan begränsning, återkallande av din rätt att använda vår webbplats, rättsliga förfaranden eller rättsliga åtgärder mot dig, och / eller avslöjande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändiga. 

10. Länka till vår webbsida

Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och juridiskt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, men du får inte skapa en länk på ett sätt som föreslår någon form av förening , godkännande eller stöd från vår sida där ingen finns. Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbsida får inte vara inramad på någon annan webbplats, och du får heller inte skapa en länk till någon del av vår webbplats annat än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingstillstånd utan föregående meddelande. Webbsidan som du länkar från måste uppfylla i alla avseenden med de innehållsstandarder som anges ovan.

Om du vill använda annan material på vår sida än vad som anges ovan, var god skicka din förfrågan till Marketing@IRIworldwide.com

11. Länkar från vår sida

Där vår webbsida innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbsidor eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av din användning av dem.

12. Jurisdiktion och tillämplig lag

De engelska domstolarna kommer att ha icke-exklusiv behörighet över något krav som uppstår på grund av eller relaterat till ett besök på vår webbsida. Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag.

13. Diverse

Vi kan ändra användarvillkoren när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi gjort. Att fortsätta bläddra på vår webbsida efter ändringar av dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av de ändrade villkoren.  Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbsida.

Om någon av dessa användningsvillkor anses vara ogiltig, gangnlös eller ofördrivbar, skall sådan term eller villkor anses vara avskiljbar och får inte påverka giltigheten eller verkställigheten av de återstående användningsvillkoren, och sådan ogiltig, gagnlös eller otillåten bestämmelse ska vara anses vara ersatt av en bestämmelse som är giltig och verkställbar och motsvarar så nära som möjligt med avsikt av ogiltighet, gagnlös eller obestridlig bestämmelse.

Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra dessa användarvillkor eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna, utan vårt tidigare skriftliga samtycke, och eventuellt försök till uppdrag eller annan överföring som strider mot denna bestämmelse ska vara ogiltig. 

14. Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, var god kontakta General.Counsel@IRIworldwide.com