Van kracht vanaf 25 mei 2018

Deze pagina (en de documenten waarnaar hierop wordt verwezen) bieden u een overzicht van de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.iriworldwide.com en alle lokale landversies (onze website), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zult naleven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, verzoeken wij u onze website niet te gebruiken.

Onze website wordt geëxploiteerd door Information Resources, Inc. en haar dochtervennootschappen (in het navolgende gezamenlijk aangeduid als “IRI”, de “onderneming”, "wij” of “ons”), een Delaware Corporation gevestigd aan de 150 N Clinton St., Chicago, IL 60661 in de Verenigde Staten.

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de diensten die wij via onze website aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk wanneer onze website op enig moment of gedurende een bepaalde tijd niet beschikbaar is. Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, altijd ononderbroken beschikbaar is.

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot de website, of tot bepaalde delen ervan, beperken tot gebruikers die bij ons zijn geregistreerd. Wanneer u in het kader van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie behandelen als vertrouwelijk. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden. Wij hebben het recht om te allen tijde een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u gekozen of door ons toegewezen is, indien u volgens ons een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd.

U bent ervoor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen die nodig zijn om toegang tot onze website te verkrijgen. Tevens moet u ervoor zorgen dat iedereen die onze website via uw internetverbinding bezoekt, op de hoogte is van deze voorwaarden en zich eraan houdt.

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele‐eigendomsrechten op onze website en van al het materiaal dat op de site wordt gepubliceerd. Het materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en ‐verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden. U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar van pagina's op onze website afdrukken of delen van de site downloaden. Ook mag u anderen binnen uw organisatie attent maken op materiaal dat op onze site is gepubliceerd.

U mag het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst.

Onze status (en die van anderen die hebben bijgedragen) als auteur van het materiaal op onze website, moet altijd worden bevestigd. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen. Als u (delen van) onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, verliest u onmiddellijk het recht om onze website te gebruiken en moet u, naar onze keus, alle exemplaren van het door u geproduceerde materiaal retourneren of vernietigen.

Rapporten en andere materialen die op onze site worden gepubliceerd, zijn niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen. Wij wijzen daarom elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat is gesteld in dergelijke materialen door bezoekers van onze website of door anderen die van de inhoud van deze materialen op de hoogte zijn gebracht.

Wij streven ernaar onze website regelmatig te updaten. Wij kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig, kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Materiaal op onze website kan op een bepaald moment verouderd zijn, maar wij zijn op geen enkele wijze verplicht om dergelijk materiaal up‐to‐date te houden.

Het materiaal dat op onze website wordt gepubliceerd, wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige garanties, voorwaarden of waarborgen ten aanzien van de nauwkeurigheid. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van onze groep ondernemingen en derden die aan ons zijn gelieerd, hierbij alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen uit die op grond van de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid kunnen worden geïmpliceerd.

Elke aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade of gevolgschade die door de gebruiker is geleden in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites of erop geplaatste materialen, inclusief zonder beperking aansprakelijkheid voor:

inkomstenderving, verlies van zakelijke activiteiten, verlies van winsten of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilling van management‐ of kantoortijd, en voor enig ander verlies van welke aard dan ook, ongeacht op welke wijze het verlies voortvloeit uit of is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, ook als dit kon worden voorzien. Dit beïnvloedt niet onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling noch enig andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving.

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op www.iriworldwide.com. Als u onze website gebruikt, garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

U mag geen materiaal naar of vanaf onze website publiceren of verzenden:

dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, beledigend, pornografisch, kwetsend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, intimiderend, oneerbaar, haatzaaiend, godslasterlijk, vertrouwenschendend, privacyschendend is of dat ergernis of overlast kan veroorzaken; of waarvoor u niet alle benodigde vergunningen en/of goedkeuringen hebt verkregen; of wanneer dat wordt gezien als plegen van of het aanzetten tot een strafbaar feit, wanneer dat aanleiding kan geven tot een civielrechtelijke aansprakelijkheidsstelling, of wanneer dat anderszins in enig land van de wereld onwettig is of wanneer daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van enige derde; of wanneer het materiaal technisch schadelijk is (waaronder, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke onderdelen, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website wordt gehost, of tot enige andere server, computer of database die met onze website is gekoppeld. U mag geen DoS‐ of DDoS‐aanval op onze website plegen.

Door deze bepaling te schenden kunt u aansprakelijk zijn voor een misdaad op grond van de Computer Misuse Act 1990. Wij melden dergelijke overtredingen aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en wij werken met hen samen door uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In geval van een dergelijke inbreuk, verliest u onmiddellijk het recht om onze site te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door DDoS‐aanvallen, virussen of andere schadelijke technische toepassingen die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kunnen beschadigen, doordat u gebruikmaakt van onze website of van enige andere website waarnaar wij linken, of doordat u materiaal downloadt van onze site of van enige andere website waarnaar wij linken. Wij raden gebruikers aan om onze site regelmatig te controleren op nieuwe inhoud, en om passende maatregelen te treffen om zich te beschermen tegen virussen en ander schadelijk materiaal.

Wij bepalen, naar eigen goeddunken, of u inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden. In dergelijke gevallen treffen wij maatregelen die wij passend achten, waaronder, zonder beperking, het intrekken van uw recht om onze site te gebruiken, het ondernemen van juridische stappen tegen u, en/of het doen van een melding bij rechtshandhavingsinstanties, al naar gelang wat wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

U mag een link plaatsen naar onze startpagina op voorwaarde dat u dat op eerlijke en wettige wijze doet, en dat u daarmee onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag een link echter niet zodanig weergeven dat er enige vorm van samenwerking met, goedkeuring door of ondersteuning van ons wordt gesuggereerd, wanneer dat niet het geval is. U mag geen link plaatsen op een website waarvan u geen eigenaar bent.

Onze website mag niet in een frame op een andere website worden weergegeven. Ook mag u geen link plaatsten naar een ander deel van onze website dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de toestemming om links te plaatsen, in te trekken. De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de normen ten aanzien van de inhoud, zoals hierboven zijn uiteengezet.

Indien u op andere wijze dan hierboven vermeld gebruik wilt maken van materiaal op onze website, kunt u een daartoe verzoek aan marketing@IRIWorldWide.com zenden.

Als er op onze website links zijn opgenomen naar websites en bronnen van derden, zijn deze alleen voor uw informatie opgenomen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites of bronnen. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor deze websites of bronnen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

De lokale rechtbanken van de website die u bezoekt, hebben niet‐exclusieve jurisdictie over enige claim voortvloeiend uit of met betrekking tot een bezoek aan onze website. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Amerikaans recht.

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht van tijd tot tijd te controleren of wij op deze pagina wijzigingen hebben doorgevoerd. Door na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden onze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Bepalingen of verklaringen die elders op onze site worden gepubliceerd, kunnen voorrang hebben boven bepaalde bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Dank u voor uw bezoek aan onze website.