Γενική Πολιτική Απορρήτου

Download Γενική Πολιτική Απορρήτου (PDF)  

Αναθεωρήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018

Η παρούσα Γενική Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων («Πολιτική Απορρήτου») παρέχει στην Information Resources, Inc. («IRI») και τις θυγατρικές εταιρείες της (συλλογικά, «IRI» ή η «Εταιρεία») μια ενιαία διαδικασία καθορισμού προτύπων, διαδικασιών και ελέγχων, που σχετίζονται με το απόρρητο των δεδομένων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή εφαρμογή και διατήρηση των κατάλληλων ελέγχων.

Καθώς ο κόσμος γύρω μας αναπτύσσεται με μεγαλύτερη διασύνδεση και με γνώμονα την τεχνολογία, η γρήγορη εξάπλωση των δεδομένων -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων καθενός από εμάς- αποτελεί ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο. Απαιτούμε από τις εταιρείες να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία μας, καθώς και να χρησιμοποιούν και να προστατεύουν τα στοιχεία αυτά με δίκαιο και ηθικό τρόπο. Οι πελάτες μας δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από πλευράς μας. Εκτός από τη συγκεκριμένη ευθύνη προς τους πελάτες μας, έχουμε επίσης ευθύνη να τηρούμε τους κανονισμούς, μέσω των οποίων η συμμόρφωσή μας διασφαλίζει τη φήμη και την κερδοφορία της επιχείρησής μας.

Η εργασία σας στην IRI μπορεί να σας φέρει σε επαφή με τα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων και των πελατών μας. Για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει και για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή συμμόρφωσή μας, είναι επιτακτική ανάγκη να ακολουθείτε τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες μας σε όλα τα στάδια διαχείρισης πληροφοριών.

Η προσεκτική εξέταση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο και των σχετικών προτύπων και διαδικασιών θα σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τις ευθύνες σας ως εργαζόμενοι.

Μπορείτε να απευθύνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το έγγραφο στις επαφές που αναφέρονται παρακάτω. Γενικές ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της IRI σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο, στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com

Νομικό τμήμα
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Γενικός Σύμβουλος και Chief Privacy Officer
+1 312-474-8355 General.Counsel@IRIWorldWide.com
Υπεύθυνος προστασίας ιδιωτικού απορρήτου / δεδομένων
Υπεύθυνος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και Γενικός Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
+1 312-474-2662 Privacy@IRIworldwide.com
Γραφείο ασφάλειας πληροφοριών +1 312-474-2865 InfoSecTeam@IRIWorldWide.com

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την IRI, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονάδων της επιχείρησης, των τμημάτων, του προσωπικού, τρίτων μερών και άλλων παρόχων υπηρεσιών (μη υπαλλήλων) που έχουν συμβατική συμφωνία με την IRI και διαχειρίζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε εξαίρεση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου πρέπει να έχει εγκριθεί γραπτώς από το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της IR, μετά από κατάλληλη επιχειρησιακή αξιολόγηση, ανάληψη αποδεκτών κινδύνων και πραγματοποίηση αντισταθμιστικών ελέγχων. Για να επιτραπεί μια εξαίρεση, το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει τυχόν εξαιρέσεις που προσδιορίζονται μέσω αξιολογήσεων κινδύνου ή που αναφέρονται με άλλο τρόπο από συνεργάτες σε συνεννόηση με το Νομικό τμήμα.

# Πολιτική Δήλωση πολιτικής
1.0 Δήλωση Αποστολής Απορρήτου Σε αυτό το εσωτερικό έγγραφο, η IRI προσδιορίζει τις ευθύνες του προγράμματος προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.
2.0 Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας Ο Γενικός Κώδικας Δεοντολογίας της IRI προσδιορίζει το μοτίβο ηθικών και ειλικρινών συνδιαλλαγών μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και των εργαζομένων με τους πελάτες μας.
3.0 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η IRI ορίζει ένα επιχειρησιακό μοντέλο με συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών της IRI. Η IRI καθιερώνει σαφή ανάληψη ευθυνών για τη διαχείριση, τη λειτουργία, την εκτέλεση και της παρακολούθηση του προγράμματος ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις.

Πολιτική ΓΚΠΔ της Information Resources, Inc. («IRI»)

Η παρούσα Πολιτική ΓΚΠΔ της IRI («Πολιτική ΓΚΠΔ») έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες της Information Resources, Inc. και των θυγατρικών της (συλλογικά «IRI» ή η «Εταιρεία») που διέπονται από τον ΓΚΠΔ δεν συμμορφώνονται μόνο με τον νόμο, αλλά επίσης ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα της IRI, τα οποία συχνά υπερβαίνουν τις νόμιμες απαιτήσεις. Η Πολιτική ΓΚΠΔ (η οποία ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της IRI που εντάσσονται στον ΓΚΠΔ, όπως εξηγείται παρακάτω) αποτελεί μέρος της Γενικής Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων (η οποία ισχύει καθολικά για την IRI, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στον ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ απαιτεί αυστηρή προσήλωση σε ορισμένους κανόνες και υποκειμενικές δράσεις βάσει κινδύνου. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και την εκπλήρωση των υψηλών προτύπων της IRI. Ως υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης της IRI, πρέπει να ακολουθείτε την Πολιτική ΓΚΠΔ κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στο νομικό τμήμα της IRI, το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της IRI ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται παρακάτω. Ο ΓΚΠΔ ισχύει για όλες τις εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στον ΕΟΧ. Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύει για όλες τις δραστηριότητες μιας εταιρείας της IRI που είναι εγγεγραμμένη σε χώρα του ΕΟΧ (δηλαδή, οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και θα ισχύει επίσης για τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον ΓΚΠΔ μέσω των εθνικών του νόμων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παραμείνει μέλος του ΕΟΧ).

Ο ΓΚΠΔ ισχύει επίσης για τις εταιρείες της IRI που δεν είναι εγκατεστημένες στον ΕΟΧ σε δύο βασικές περιπτώσεις:

 • Όταν μια εταιρεία της IRI εκτός ΕΟΧ παρέχει υπηρεσίες σε έναν πελάτη εντός ΕΟΧ, οι οποίες περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΓΚΠΔ θα ισχύει επίσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ομίλου IRI εντός του ΕΟΧ (π.χ. όταν μια υπηρεσία ανθρωπίνων πόρων δραστηριοποιείται κεντρικά στις ΗΠΑ και μια εταιρεία του ΕΟΧ λαμβάνει υπηρεσίες από αυτήν την κεντρική υπηρεσία).
 • Όταν μια εταιρεία της IRI εκτός ΕΟΧ «παρακολουθεί τη συμπεριφορά φυσικών προσώπων εντός του ΕΟΧ». Για παράδειγμα, όταν μια ομάδα πληροφορικής στις Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθεί τη χρήση τεχνολογικών πληροφοριακών στοιχείων ή συσκευών επικοινωνιών της IRI από υπαλλήλους με έδρα στον ΕΟΧ. Αυτό ισχύει επίσης στο πλαίσιο των τοποθεσιών Web, για παράδειγμα όταν η IRI διατηρεί μια τοποθεσία Web που απευθύνεται σε πελάτες εντός ΕΟΧ και η τοποθεσία Web χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνολογίες για την παρακολούθηση των επισκεπτών της τοποθεσίας.
 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η IRI μπορεί να ενεργεί είτε ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» είτε ως «εκτελών την επεξεργασία» στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ.

  Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ένας οργανισμός που καθορίζει (δηλαδή λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με) τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η IRI θα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων και των υποψηφίων εργαζομένων της, αλλά και σε σχέση με τους πελάτες της (δηλαδή τα μεμονωμένα άτομα επικοινωνίας των εταιρικών πελατών της IRI), όταν επεξεργάζεται τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα για εξυπηρέτηση των σκοπών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, μάρκετινγκ, τιμολόγησης και τοποθεσίας Web.

  Εκτελών την επεξεργασία είναι ένας οργανισμός ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες ενός υπεύθυνου επεξεργασίας για την εκτέλεση επεξεργασίας για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. Σε γενικές γραμμές, η IRI θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να φιλοξενήσει, να αναλύσει ή να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών του προγράμματος επιβράβευσης πελατών, των καταναλωτών τους κ.λπ. Η IRI θα χρησιμοποιεί επίσης δικούς της εκτελούντες την επεξεργασία. Τούτο μπορεί να συμβαίνει όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τα οποία η IRI είναι υπεύθυνος επεξεργασίας (για παράδειγμα, όταν η IRI ορίζει έναν τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας μισθοδοσίας ή έναν πάροχο αυτοματοποιημένων υπηρεσιών μάρκετινγκ). Ωστόσο, μπορεί επίσης να αφορά την επεξεργασία δεδομένων πελατών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, δηλαδή όταν η IRI αναθέτει σε τρίτο μέρος τμήμα της σύμβασης ενός πελάτη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η IRI θα είναι ο κύριος εκτελών την επεξεργασία και το τρίτο μέρος θα είναι ο «υπεργολάβος επεξεργασίας».

  Σημείωση: Όλες οι σχέσεις μεταξύ υπεύθυνου επεξεργασίας και εκτελούντα την επεξεργασία (ή μεταξύ εκτελούντα την επεξεργασία και υπεργολάβου επεξεργασίας) πρέπει να διέπονται από γραπτή συμφωνία η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένους υποχρεωτικούς όρους. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι συμβάσεις πελατών, όταν η IRI ενδεχομένως επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com για περισσότερες πληροφορίες και για τους κατάλληλους όρους σύμβασης.
   
 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

  Στην IRI δεσμευόμαστε να ειδοποιούμε τα φυσικά πρόσωπα κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που αφορούν τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους υποψηφίους εργαζομένους μας. Όταν είναι δυνατόν, παρέχεται ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στην ειδοποίηση/πολιτική απορρήτου με ένα κλικ, στο σημείο ειδοποίησης και επιλογής.

  Για παράδειγμα:
  • Όποτε είναι δυνατό, σε κάθε σημείο όπου συλλέγονται δεδομένα καταναλωτών, και
  • Κατά περίπτωση, στο σημείο πριν από τη λήψη της συναίνεσης.

   
 3. ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους «νόμιμους λόγους» (που ορισμένες φορές αποκαλούνται «νόμιμη βάση» ή «προϋπόθεση» επεξεργασίας). Η IRI δεσμεύεται να προσδιορίζει νόμιμους λόγους για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας της και να τους γνωστοποιεί στις ειδοποιήσεις προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

  Οι έξι διαθέσιμοι νόμιμοι λόγοι παρατίθενται στο άρθρο 6(1) του ΓΚΠΔ. Είναι οι εξής:
  1. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (π.χ. καταβολή μισθού υπαλλήλου σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας),
  2. όταν είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια έννομη υποχρέωση (π.χ. αποκάλυψη των στοιχείων των εργαζομένων στις φορολογικές αρχές ή διεκπεραίωση αναφοράς υγείας και ασφάλειας),
  3. αν έχετε «έννομο συμφέρον» για την επεξεργασία και αυτό υπερισχύει από τη βλάβη των δικαιωμάτων και των συμφερόντων ενός φυσικού προσώπου (π.χ. παρακολούθηση επισκεπτών στις τοποθεσίες Web της IRI ή διατήρηση αρχείων πελατών στα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων),
  4. αν έχετε λάβει τη συναίνεση του υποκειμένου δεδομένων (βλ. ενότητα Δ παρακάτω),
  5. όταν είναι απαραίτητο για την προστασία της ζωής κάποιου, ή
  6. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση δημόσιου/επίσημου καθήκοντος (που δεν σχετίζεται με την IRI ως ιδιωτική εταιρεία).
  Η επεξεργασία όλων των δεδομένων ειδικών κατηγοριών πρέπει να αιτιολογείται με αναφορά σε έναν από τους ειδικούς λόγους για επεξεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 9(2) του ΓΚΠΔ.

  Μολονότι υπάρχουν εννέα ειδικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών, είναι γενικά πιο περιοριστικοί και προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Ορισμένοι από τους λόγους που είναι πιθανότερο να ισχύουν για την IRI είναι οι εξής:
  • η λήψη ρητής συναίνεσης του υποκειμένου δεδομένων, εκτός αν η συναίνεση απαγορεύεται βάσει των εφαρμοστέων νόμων, ή
  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:
   • την εκπλήρωση υποχρέωσης απορρέουσας από το εργατικό δίκαιο,
   • σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος (που επιτρέπουν μια σειρά δραστηριοτήτων βάσει του τοπικού δικαίου, για παράδειγμα ασκήσεις ελέγχου παροχής ίσων ευκαιριών σε συγκεκριμένες χώρες), ή
   • για τους σκοπούς δικαστικών διαδικασιών ή παροχής νομικών συμβουλών.
  Σημείωση: Η χρησιμοποίηση της συναίνεσης (είτε της συνήθους συναίνεσης βάσει του άρθρου 6 είτε της ρητής συναίνεσης βάσει του άρθρου 9) σπανίως θα είναι κατάλληλη ή έγκυρη σε εργασιακό πλαίσιο, δηλαδή δεν πρέπει να επιδιώκουμε τη συναίνεση των εργαζομένων για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες ή αξιόποινες πράξεις μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνον εφόσον υπάρχει ρητή άδεια βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ ή τοπικής νομοθεσίας (δηλαδή, κράτους-μέλους). Ως εκ τούτου, η πολιτική της IRI επιβάλλει την προσεκτική παρακολούθηση των καταστάσεων κατά τις οποίες μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα ποινικών αδικημάτων (π.χ. κατά τη διαδικασία πρόσληψης), προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.
   
 4. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

  Στο πλαίσιο ενός εκ των νόμιμων λόγων για την επεξεργασία, απαιτείται η συναινετική αποδοχή (μια καταφατική πράξη που υποδηλώνει συμφωνία) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό ορισμένες συνθήκες. Όπου απαιτείται συναίνεση, η IRI δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ειδοποίηση και η συναίνεση πρέπει να είναι σαφείς και ευδιάκριτες, και το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να αποσύρει τη συγκατάθεσή του τόσο εύκολα όσο την έδωσε.

  Η IRI θα προσπαθήσει να παρέχει έναν σαφή σύνδεσμο προς την Πολιτική Απορρήτου σε κάθε ευκαιρία συναίνεσης.
   
 5. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

  Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αντιτάσσονται σε πράξεις απευθείας εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή. Η IRI θα απεγγράφει τα υποκείμενα δεδομένων απευθείας εμπορικής προώθησης αμέσως μόλις λάβει σχετικό αίτημα. Για κάθε διαδικασία συναίνεσης, η IRI θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει έναν σαφή σύνδεσμο προς την πολιτική απορρήτου (με τη δυνατότητα επανεξέτασης πριν από τη συναίνεση). Η IRI θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καταστήσει την ειδοποίηση και τη συναίνεση σαφή και ευδιάκριτη, με μια καταφατική πράξη που απαιτείται για τη δήλωση της συναίνεσης.
   
 6. COOKIES: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

  Το IRI θα παρέχει ειδοποιήσεις cookies (μπάνερ), αν χρησιμοποιεί τεχνολογίες παρακολούθησης (π.χ. διαδικτυακά προειδοποιητικά σήματα, βασικά και μη βασικά cookies κ.λπ.).
   
 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (OPT-OUT)

  Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους που πραγματοποιείται λόγω «εννόμων συμφερόντων» ανά πάσα στιγμή. Αν απαιτείται, η IRI θα ακολουθήσει τις εσωτερικές της κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω πολλών μεθόδων.
   
 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

  Η IRI δεσμεύεται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν ζητηθεί, εφόσον το αίτημα είναι σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Η IRI θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποδεχθεί και επεξεργαστεί τα αιτήματα έγκαιρα και να τα ικανοποιήσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  Η IRI έχει υιοθετήσει εσωτερικές λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων που προέρχονται από τους χρήστες, τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com.
   
 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η IRI δεσμεύεται να σέβεται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να περιορίζει την επεξεργασία τους υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Το υποκείμενο δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων ζητά να περιοριστεί η χρήση τους μόνο σε νόμιμες χρήσεις.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων χρειάζεται τις πληροφορίες που έχουμε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, αλλά επιθυμεί κατά τα λοιπά να περιοριστεί η χρήση τους.
  Αν χρειαστεί χρόνος για να αποφασίσουμε αν έχουμε νόμιμους λόγους να παρακάμψουμε το αίτημα περιορισμού χρήσης, τότε θα πρέπει να αναστείλουμε την επεξεργασία έως ότου ληφθεί απόφαση. Η IRI έχει υιοθετήσει εσωτερικές λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων που προέρχονται από τους χρήστες, τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com.
   
 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – Αιτήματα πρόσβασης από τα υποκείμενα των δεδομένων

  Η IRI θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση για την επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους. Η IRI έχει υιοθετήσει εσωτερικές λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του αιτήματος πρόσβασης που υποβάλλουν τα υποκείμενα των δεδομένων, που πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com.
   
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

  Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Η IRI έχει υιοθετήσει εσωτερικές λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων διόρθωσης, που πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com.
   
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Η IRI δεσμεύεται να σέβεται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων στη φορητότητα των δεδομένων του. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχουν «παρασχεθεί» από τον χρήστη. Αυτό σημαίνει:
  • Δεδομένα που παρέχονται ενεργά και εν γνώσει του καταναλωτή (για παράδειγμα, ταχυδρομική διεύθυνση, όνομα χρήστη, ηλικία κ.λπ.).
  • Δεδομένα παρατήρησης που αποκτούμε λόγω της χρήσης των υπηρεσιών μας από τον καταναλωτή. Μπορούν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τα δεδομένα κίνησης και τα δεδομένα τοποθεσίας ενός ατόμου.
  • Οι πληροφορίες που προέρχονται από πιστωτικά γραφεία δεν υπόκεινται σε φορητότητα δεδομένων.
  • Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του χρήστη ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (βλ. Ενότητα Γ παραπάνω).
  • Όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
  Η IRI έχει υιοθετήσει εσωτερικές λειτουργικές και τεχνικές διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων φορητότητας, που πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com.
   
 13. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με:
  · το πώς λειτουργούμε ως παγκόσμια επιχείρηση και διαβιβάζουμε δεδομένα διεθνώς
  · τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, αν τις διαβιβάσουμε στο εξωτερικό.

  Η IRI λειτουργεί σε παγκόσμια βάση. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων χωρών, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Η IRI θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και υποβάλλονται σε προσεκτική διαχείριση για την προστασία των δικαιωμάτων σας στην ιδιωτικότητα και των συμφερόντων σας, και ότι οι διαβιβάσεις περιορίζονται σε χώρες που είναι αναγνωρισμένες ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή που μπορούμε να ικανοποιηθούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων σας στην ιδιωτικότητα.

  Για τον σκοπό αυτό:
  · οι διαβιβάσεις προς την IRI στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτονται από όλες τις απαραίτητες διασφαλίσεις βάσει του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών μηχανισμών, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τις συνθήκες της μεταφοράς.
  · όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός της IRI ή σε τρίτους που συμμετέχουν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε συμβατικές δεσμεύσεις εκ μέρους τους για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Ορισμένες από τις διαβεβαιώσεις αυτές είναι πλήρως αναγνωρισμένες κατάλληλες διασφαλίσεις ή συμβατικοί μηχανισμοί, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες˙ ή
  · όταν λαμβάνουμε αιτήματα από αρχές εφαρμογής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές για παροχή πληροφοριών, επαληθεύουμε προσεκτικά τα αιτήματα αυτά πριν κοινολογήσουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

  Έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Privacy@IRIWorldWide.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις που εφαρμόζουμε (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων) για τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας όταν αυτές διαβιβάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω.

  Σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών σας μπορεί να βασίζονται σε ειδικές παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τις διαβιβάσεις χωρίς την ύπαρξη εγγυήσεων, όπως όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 14. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Αν ένα νέο έργο ή ένας νέος τρόπος εργασίας, ή μια προτεινόμενη αλλαγή σε ένα υφιστάμενο έργο ή τρόπο εργασίας, συνεπάγεται εντατική ή υψηλότερου κινδύνου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικής κατηγορίας, η IRI θα πραγματοποιήσει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

  Η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι σημαντική για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των κινδύνων του ιδιωτικού απορρήτου πριν από την έναρξη ενός έργου και για την εφαρμογή των αρχών της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό», όπου τα έργα εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου. Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, προλαμβάνοντας την παρέμβαση σε μεταγενέστερο στάδιο. Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI για περισσότερες πληροφορίες.
   
 15. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τα φυσικά πρόσωπα οι οποίες βασίζονται εξ ολοκλήρου σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Για παράδειγμα, όταν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εξετάζονται αυτόματα, αν δεν πληρούν ορισμένα κριτήρια ή αν αποτύχουν σε μια ψυχομετρική δοκιμασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί (i) να δοθεί ειδοποίηση στα υποκείμενα των δεδομένων που θα τους ενημερώνει ότι έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν την αυτοματοποιημένη απόφαση και να απαιτήσουν ανθρώπινη παρέμβαση, ή (ii) να προστεθεί ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία για αποφευχθεί η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της IRI για περισσότερες πληροφορίες.
   
 16. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Η IRI δεσμεύεται να παρέχει στους χρήστες, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, πρόσβαση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η IRI διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

  Παράρτημα Α - Ορισμοί ΓΚΠΔ
  Βασικός όρος Ορισμός
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δεδομένων ή/και των δεδομένων με δυνατότητα συσχέτισης, καθώς και οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Αυτά τα σχετικά δεδομένα ή τα δεδομένα με δυνατότητα συσχέτισης συνδέονται με ψευδώνυμο, αναγνωριστικό συσκευής ή οποιοδήποτε παρόμοιο αναγνωριστικό που ξεχωρίζει έναν χρήστη.
  Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε (1) αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητα ή σε (2) έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
  Σημαντική σημείωση: τα ταυτοποιήσιμα δεδομένα αυξάνουν την επικινδυνότητα της επεξεργασίας. Η διαγραφή ταυτοποιήσιμων προσωπικών στοιχείων από ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να εξαιρέσει τα δεδομένα από το πεδίο εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα δεδομένα POS εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής. Σημείωση: Η IRI θεωρεί ότι οι αριθμοί των καρτών επιβράβευσης πελατών που διαθέτουν διακριτικά, κατακερματισμένα ή κρυπτογραφημένα στοιχεία αποτελούν ψευδωνυμοποιημένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που καλύπτονται από τον ΓΚΠΔ.
  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις, τα γενετικά δεδομένα και τα βιομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός προσώπου, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τις πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ο όρος Επεξεργασία είναι ιδιαίτερα ευρύς. Σημαίνει ουσιαστικά κάθε πράξη που γίνεται με βάση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της απλής συλλογής, αποθήκευσης ή διαγραφής των δεδομένων). Ο ΓΚΠΔ είναι πιθανό να εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της IRI που αφορούν ή επηρεάζουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η IRI είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όταν καθορίζει τον τύπο συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ελέγχει τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και καθορίζει τον τρόπο χρήσης τους. Για παράδειγμα, η IRI είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όταν επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποκειμένων δεδομένων που συμμετέχουν σε επιτροπή της IRI ή έρευνα που η IRI διαχειρίζεται άμεσα για δικό της όφελος, όταν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από μια δημόσια τοποθεσία Web της IRI, όταν αναλαμβάνουμε τη διεύθυνση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ προς όφελος της IRI, και, όταν λειτουργούμε την επιχείρησή μας (δεδομένα ανθρώπινων πόρων).
  ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η IRI ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων όταν παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (γενικά, υπηρεσίες καρτών επιβράβευσης πελατών της IRI, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και μάρκετινγκ για λογαριασμό ή προς όφελος ενός πελάτη) και η IRI δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται και σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους Όταν η IRI ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων, επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό των πελατών της και δεν έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα πέρα από τις οδηγίες του πελάτη. Για παράδειγμα, η IRI είναι Εκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων όταν επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταναλωτών που συμμετέχουν σε επιτροπή της IRI ή έρευνα που η IRI διαχειρίζεται για λογαριασμό ενός πελάτη, όταν επεξεργαζόμαστε κρυπτογραφημένους αριθμούς καρτών επιβράβευσης για έναν πελάτη ή όταν αναλαμβάνουμε τη διεύθυνση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ για έναν πελάτη στο πλαίσιο μιας πελατειακής σύμβασης.
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το σύνολο δικαιωμάτων που παρέχονται σε φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε ορισμένες δικαιοδοσίες να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από την IRI και να ασκούν την επιλογή ή τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των δεδομένων αυτών από την IRI. Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται στην IRI
  • Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου όλων των δεδομένων που κατέχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την IRI
  • Το δικαίωμα για διαγραφή, διόρθωση ή φορητότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Το δικαίωμα περιορισμού ή αποκλεισμού της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα της ελεύθερης απόσυρσης της συναίνεσης
  Προσωπικό Όλοι οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι συνεργάτες και οι έκτακτοι υπάλληλοι της IRI.

   

Δήλωση Απορρήτου της IRI βάσει του ΓΚΠΔ

Download Δήλωση Απορρήτου της IRI βάσει του ΓΚΠΔ (PDF)  

Ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018

Η Information Resources, Inc. και οι θυγατρικές της (συλλογικά αναφερόμενες ως «IRI», η «Εταιρεία», «εμείς» ή «εμάς») λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία δεδομένων και το απόρρητο που προστατεύονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

Η παρούσα δήλωση απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διαμοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών μας που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, καθώς και εκείνων των εταιρειών μας που είναι μεν εκτός ΕΕ, αλλά οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αφορούν την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών προς άτομα στην ΕΕ, ή την παρακολούθηση τέτοιων ατόμων.

 • Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και πότε και γιατί τις χρησιμοποιούμε
 • Πώς διαμοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες εντός της IRI και με τους παρόχους μας υπηρεσιών, τις ρυθμιστικές αρχές μας και άλλους τρίτους
 • Λεπτομερέστερη εξήγηση για την Απευθείας Εμπορική Προώθηση
 • Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο
 • Πώς προστατεύουμε και αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες
 • Διαθέσιμα νομικά δικαιώματα για τη διαχείριση της ιδιωτικότητάς σας
 • Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερη υποστήριξη

Η παρούσα δήλωση μπορεί ενίοτε να τροποποιείται προκειμένου να διατηρείται επικαιροποιημένη με βάση τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής μας. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτές τις σελίδες για την πρόσφατη έκδοση της παρούσας δήλωσης.

Ενδεχομένως να βρείτε στον δικτυακό τόπο μας εξωτερικούς συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Η παρούσα δήλωση δεν ισχύει όσον αφορά τη χρήση εκ μέρους σας οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την IRI:
Η οντότητα της IRI που είναι υπεύθυνη για τις προσωπικές πληροφορίες σας θα είναι η εταιρεία η οποία συλλέγει αρχικά πληροφορίες από εσάς ή σχετικά με εσάς. Αυτό θα συνάγεται συνήθως από το γενικότερο πλαίσιο ‐ για παράδειγμα, αν αντιπροσωπεύετε έναν πελάτη της IRI και συναλλάσσεστε με την τοπική θυγατρική μας (για παράδειγμα) στο ΗΒ ή στην Ιταλία. Αυτό μπορεί επίσης να εξηγείται σε χωριστές δηλώσεις που είναι διαθέσιμες όταν η εν λόγω οντότητα της IRI συλλέγει για πρώτη φορά τις προσωπικές πληροφορίες σας, όπως όταν εσείς, ή η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε, μας προσλαμβάνετε για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με την IRI στη διαδικτυακή διεύθυνση www.iriworldwide.com ή επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με

 • τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε
 • το πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες
 • το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες
 • τη νομική βάση για τη χρησιμοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς αν:

 • χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς μας τόπους˙
 • συνεργάζεστε μαζί μας ως εκπρόσωπος ενός από τους πελάτες ή τους προμηθευτές μας˙
 • υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας στην IRI ‐ οπότε, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ανατρέξετε στις χωριστές δηλώσεις απορρήτου για αιτούντες εργασία˙
 • επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με οποιαδήποτε απορία ή καταγγελία˙
 • επισκέπτεστε κάποιο γραφείο ή τόπο της IRI˙ ή
 • εγγράφεστε για να λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις από εμάς˙ ή συμμετέχετε σε κάποια εκδήλωση της IRI˙ ή
 • Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό πελατών μας κατά την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς.

Όταν το κάνουμε αυτό, ενεργούμε υπό την ιδιότητα του «υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων». Ενδέχεται να ενεργούμε και ως «εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων» βάσει των σχετικών νόμων περί προστασίας δεδομένων, στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε δεδομένα που σας αφορούν από πελάτη μας (ή, ενδεχομένως, από τρίτο) ο οποίος ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». Εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς στο πλαίσιο των υπηρεσιών της IRI, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πελάτη μας. Σημειώνεται ότι αν επικοινωνήσετε απευθείας με εμάς, ενδεχομένως να πρέπει να κοινολογήσουμε το αίτημά σας στον σχετικό πελάτη.

Ανάλογα με το γενικότερο πλαίσιο της μεταξύ μας συνδιαλλαγής, οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • το όνομά σας˙
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας˙
 • πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σας σχέση με την IRI˙
 • στοιχεία προφίλ / σύνδεσης˙
 • τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την εμπορική προώθηση˙
 • εικόνες συστημάτων παρακολούθησης CCTV ή στοιχεία ταυτότητας (όπως αυτά που αναγράφονται σε ένα βιβλίο εισόδου επισκεπτών) που μπορεί να ληφθούν όταν επισκέπτεστε ένα γραφείο ή τόπο της IRI
 • ˙
 • οποιεσδήποτε άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλογραφείτε με εμάς, όπως αυτές που είναι σχετικές με μια καταγγελία ή ένα ερώτημα.

Θα συλλέγουμε επίσης πληροφορίες μέσω της χρήσης από εσάς των δικτυακών τόπων μας ‐ όπως διεύθυνση IP και πληροφορίες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα περιήγησης (είδος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία της περιήγησής σας. Δεν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να σας ταυτοποιήσουμε ως άτομο, αλλά για να προσαρμόσουμε ή να βελτιώσουμε την εμπειρία της περιήγησής σας, ή σε συνάρτηση με το σύνολο δεδομένων άλλων χρηστών που συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς.

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα. Θα συλλέξουμε, θα χρησιμοποιήσουμε και θα διαμοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο όταν είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουμε την κατάλληλη νομική βάση προς τούτο. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφουμε, επίσης, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης, θα πρέπει να μας παρέχετε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη σύναψη ή τη διεξαγωγή μιας επιχειρηματικής σχέσης ή όσα πρέπει να συλλέξουμε σύμφωνα με το νόμο. Χωρίς τα δεδομένα αυτά, θα πρέπει γενικά να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης ή την εκτέλεση της εντολής ή δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε κάποια υφιστάμενη σύμβαση και πιθανώς να πρέπει να προβούμε σε καταγγελία και λύση της. Η νομική βάση στην οποία στηριζόμαστε θα επηρεάσει τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ενότητα κατωτέρω):

Σκοπός Νομική βάση
Διάθεση στην αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας Έννομο συμφέρον για επικοινωνία με υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ή (εφόσον απαιτείται από τον νόμο) Συγκατάθεση.
Αλληλεπίδραση μαζί σας σε εκδηλώσεις. Έννομο συμφέρον για δικτύωση με επιχειρηματικές επαφές και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
Συναλλαγές με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας (για παράδειγμα, τήρηση αρχείων CRM (διαχείριση σχέσεων πελατών), επικοινωνία με εσάς σε σχέση με τις συναλλαγές σας με την IRI, τιμολόγηση). Έννομο συμφέρον για επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας, ή Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Επίλυση ερωτημάτων και καταγγελιών πελάτη. Έννομο συμφέρον για επίλυση ερωτημάτων και καταγγελιών, ή Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Παροχή πρόσβασης σε εσάς σε όλα τα μέρη των δικτυακών μας τόπων, εξατομίκευση της εμπειρίας σας όσον αφορά τους δικτυακούς μας τόπους και, εν τέλει, βελτίωση της λειτουργικότητας των δικτυακών μας τόπων προς όφελος όλων των χρηστών. Έννομο συμφέρον για την παροχή ενός βελτιωμένου και φιλικού προς τον πελάτη δικτυακού τόπου, μέσω της κατανόησης του τρόπου χρησιμοποίησης του δικτυακού μας τόπου.
Διαχείριση διαδικασίας προσλήψεων. Έννομο συμφέρον για επιλογή κατάλληλων υποψηφίων και Συγκατάθεση απευθείας από τον αιτούντα για τη διατήρηση δεδομένων για μελλοντικές ευκαιρίες (και, κατά περίπτωση, για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης). Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις χωριστές μας δηλώσεις απορρήτου για αιτούντες εργασία.
Προστασία των εργαζομένων μας και διασφάλιση της ασφάλειας των ιστότοπών μας. Έννομο συμφέρον για την προστασία των εργαζομένων μας και την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, ή Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Επεξεργασία κατακερματισμένων ή ψευδωνυμοποιημένων καρτών επιβράβευσης πελατών, δεδομένων συναλλαγών επιβράβευσης και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετεχόντων σε έρευνα για λογαριασμό των πελατών μας υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία Δεδομένων. Εκτέλεση μιας σύμβασης με τους πελάτες μας και Συγκατάθεση ληφθείσα από τον πελάτη μας, ενεργώντας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς διαμοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες:

 • εντός της ΙRI,
 • με τρίτους που μας βοηθούν να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και
 • με τις ρυθμιστικές μας αρχές και άλλους τρίτους.

Διαμοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 • εντός της ΙRI, όταν η κοινολόγηση αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή στους πελάτες μας των υπηρεσιών μας ή για τη διαχείριση της επιχείρησής μας˙
 • με τρίτους που βοηθούν στη διαχείριση της επιχείρησής μας και στην παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν αποδεχθεί περιορισμούς περί εμπιστευτικότητας και χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε μαζί τους ή τις οποίες συλλέγουν για λογαριασμό μας, αποκλειστικά με σκοπό την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας σε εμάς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που βοηθούν στη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και γραμματειακής υποστήριξης (back office), πάροχοι αυτοματοποίησης εμπορικής προώθησης και εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων˙
 • με τις ρυθμιστικές αρχές μας, όπως είναι οι εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων, για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες, καθώς και με αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου, των ρυθμιστικών και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών˙
 • ενδέχεται να μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες, τις θυγατρικές ή τους διαφημιστές μας, σε αθροιστική, στατιστική μορφή, μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον δικτυακό μας τόπο, τα μοντέλα επισκεψιμότητας και τη χρήση του δικτυακού τόπου.
 • Αν, μελλοντικά, πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε εν μέρει ή στο σύνολό της την επιχείρησή μας ή περιουσιακά στοιχεία μας σε τρίτους, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σε πιθανό ή πραγματικό τρίτο αγοραστή της επιχείρισης ή των περιουσιακών στοιχείων μας.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με το

 • πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με την εμπορική προώθηση

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της IRI που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά ή μέσω άλλων καναλιών επικοινωνίας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμα. Σε κάθε περίπτωση, θα σεβαστούμε τις προτιμήσεις σας ως προς τον τρόπο που επιθυμείτε να διαχειριστούμε τη δραστηριότητα εμπορικής προώθησης με εσάς.

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα απορρήτου και να διασφαλίσουμε ότι έχετε τον έλεγχο ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την εμπορική προώθηση με εσάς:

 • θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την απευθείας εμπορική προώθηση σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας στέλνουμε μόνο όσες επικοινωνίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να έχουν σχέση με εσάς˙
 • μπορείτε να μας ζητήσετε να διακόψουμε την απευθείας εμπορική προώθηση οποτεδήποτε ‐ μπορείτε να μας ζητήσετε να παύσουμε να στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακολουθώντας τον σύνδεσμο «απεγγραφή» (unsubscribe) που θα βρείτε σε όλα τα μηνύματα εμπορικής προώθησης που σας στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: Privacy@IRIworldwide.com. Παρακαλούμε να προσδιορίσετε αν επιθυμείτε να σταματήσουμε κάθε είδος εμπορικής προώθησης ή μόνο κάποιο συγκεκριμένο είδος (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)˙ και
 • μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησής σας διαχειρίζεται τα cookies, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση διαδικτυακής διαφήμισης, ακολουθώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Σας προτείνουμε να εξετάζετε τακτικά τις δηλώσεις απορρήτου και τις ρυθμίσεις προτιμήσεων που είναι διαθέσιμες σε εσάς σε οποιαδήποτε πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις προτιμήσεις σας στον λογαριασμό που έχετε με την IRI.

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με:

 • το πώς λειτουργούμε ως παγκόσμια επιχείρηση και διαβιβάζουμε δεδομένα διεθνώς
 • τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, αν τις διαβιβάσουμε στο εξωτερικό.

Η IRI λειτουργεί σε παγκόσμια βάση. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να αποθηκευτούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων συμπεριλαμβανομένων χωρών, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα προστασίας δεδομένων. Η IRI θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και υποβάλλονται σε προσεκτική διαχείριση για την προστασία των δικαιωμάτων σας στην ιδιωτικότητα και των συμφερόντων σας, και ότι οι διαβιβάσεις περιορίζονται σε χώρες που είναι αναγνωρισμένες ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο νομικής προστασίας ή που μπορούμε να ικανοποιηθούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων σας στην ιδιωτικότητα.

Για τον σκοπό αυτό:

 • οι διαβιβάσεις προς την IRI στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτονται από όλες τις απαραίτητες διασφαλίσεις βάσει του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών μηχανισμών, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τις συνθήκες της μεταφοράς.
 • όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός της IRI ή σε τρίτους που συμμετέχουν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε συμβατικές δεσμεύσεις εκ μέρους τους για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Ορισμένες από τις διαβεβαιώσεις αυτές είναι πλήρως αναγνωρισμένες κατάλληλες διασφαλίσεις ή συμβατικοί μηχανισμοί, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες˙ ή
 • όταν λαμβάνουμε αιτήματα από αρχές εφαρμογής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές για παροχή πληροφοριών, επαληθεύουμε προσεκτικά τα αιτήματα αυτά πριν κοινολογήσουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες.

Έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις που εφαρμόζουμε (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου των σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων) για τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας όταν αυτές διαβιβάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω.
Σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι διαβιβάσεις των προσωπικών πληροφοριών σας μπορεί να βασίζονται σε ειδικές παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τις διαβιβάσεις χωρίς την ύπαρξη εγγυήσεων, όπως όταν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Ασφάλεια

Έχουμε εφαρμόσει και διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, πολιτικές και διαδικασίες που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου της τυχαίας καταστροφής ή απώλειας, ή της άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης σε τέτοιες πληροφορίες, ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Στα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνεται η εφαρμογή απαιτήσεων εμπιστευτικότητας στα μέλη του προσωπικού μας και στους παρόχους υπηρεσιών, ο περιορισμός της πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες και η καταστροφή ή ο ασφαλής περιορισμός ή η ανωνυμοποίηση προσωπικών πληροφοριών, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Δεδομένου ότι η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνούμε μαζί μας και την ασφάλεια που χρησιμοποιείτε για την προστασία (όπου χρειάζεται) των ονομάτων χρηστών και των κωδικών πρόσβασης, παρακαλούμε να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών των πληροφοριών.

Αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών σας

Θα αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως εξηγείται στην παρούσα δήλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν τούτο επιβάλλεται σύμφωνα με τις νομικές, κανονιστικές, φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ούτως ώστε να έχουμε ακριβή καταγραφή των συναλλαγών σας μαζί μας σε περίπτωση καταγγελιών ή αμφισβητήσεων ή εάν πιστεύουμε ευλόγως ότι υπάρχει προοπτική δικαστικής διαμάχης σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες ή τις συναλλαγές σας.

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τη δραστηριότητα της επεξεργασίας που αναλαμβάνουμε, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας εκτίθενται παρακάτω.

Σημειωτέον ότι, όπως προεκτέθηκε, δεν έχουμε τον νόμιμο έλεγχο επί των προσωπικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε όταν παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πελάτη μας, ο οποίος θα συνεργαστεί με εμάς για να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας.

 • Τα δικαιώματα που είναι δυνητικά διαθέσιμα σε εσάς είναι τα εξής:
 • Η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες
 • Η διόρθωση/διαγραφή προσωπικών πληροφοριών
 • Ο περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας
 • Η διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας
 • Η εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας
 • Η εναντίωση στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
 • Η λήψη αντιγράφου σχετικά με τις εγγυήσεις που παρέχονται σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών πληροφοριών εκτός της δικαιοδοσίας σας
 • Η υποβολή καταγγελίας ενώπιον της τοπικής εποπτικής αρχής

Πριν γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και για λόγους ασφαλείας. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, αν το αίτημά σας είναι, για παράδειγμα, προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com. Με την επιφύλαξη νομικών και άλλων επιτρεπόμενων κριτηρίων, θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας άμεσα ή να σας ενημερώσουμε αν χρειαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Μπορεί να μην είμαστε πάντοτε σε θέση να ικανοποιήσουμε πλήρως το αίτημά σας, για παράδειγμα αν αυτό επηρεάζει αρνητικά το καθήκον εμπιστευτικότητας που οφείλουμε έναντι τρίτων ή αν έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε το αίτημα με διαφορετικό τρόπο.

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών σας τις οποίες διατηρούμε και έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με (α) την πηγή των προσωπικών πληροφοριών σας, (β) τους σκοπούς, τη νομική βάση και τις μεθόδους επεξεργασίας, (γ) την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, (δ) τα σχετικά δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας και (ε) τις οντότητες ή τις κατηγορίες των οντοτήτων προς τις οποίες μπορεί να διαβιβάζονται οι προσωπικές πληροφορίες σας.

Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών πληροφοριών

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες. Μπορεί να ζητήσουμε την επαλήθευση της ακρίβειας των προσωπικών πληροφοριών πριν τις διορθώσουμε.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν:

 • δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, ή
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (όταν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση), ή
 • έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. στο δικαίωμα εναντίωσης), ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, ή
 • η IRI υποχρεούται να συμμορφωθεί με κάποια νομική υποχρέωση.

Δεν υποχρεούμεθα να συμμορφωθούμε με αίτημά σας για διαγραφή προσωπικών πληροφοριών αν η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας είναι απαραίτητη:

 • για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση, ή
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας μόνο όμως όταν:

 • αμφισβητείται η ακρίβειά τους, προκειμένου να μας επιτραπεί να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους, ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, ή
 • δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν, αλλά τις χρειαζόμαστε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και εκκρεμεί η επαλήθευση των επιτακτικών λόγων.

Μπορεί να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και μετά το αίτημα για περιορισμό, σε περίπτωση που:

 • έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ή
 • για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
 • για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών πληροφοριών σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή μπορείτε να ζητήσετε να τις διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σύμβασης με εσάς, και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Σημειωτέον ότι είναι απίθανο να πραγματοποιήσουμε επεξεργασία ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δικαιώματος, εκτός ίσως αν πρόκειται για δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας η οποία έχει ως βάση τα έννομα συμφέροντά μας, εάν πιστεύετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εννόμων συμφερόντων μας.

Εάν υποβάλετε εναντίωση, μας δίνεται η δυνατότητα να καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Δικαίωμα εναντίωσης στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης

Μπορείτε να ζητήσετε να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Μπορείτε να ζητήσετε να μη διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε μη συνδεδεμένους τρίτους για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

Δικαίωμα λήψης αντιγράφου σχετικά με τις εγγυήσεις που παρέχονται σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών πληροφοριών εκτός της δικαιοδοσίας σας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο ή παραπομπή στις εγγυήσεις βάσει των οποίων διενεργείται η διαβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδέχεται να εξαλείψουμε ορισμένα στοιχεία σε συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων για την προστασία εμπορικών όρων.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της τοπικής εποπτικής αρχής σας

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας εποπτική αρχή αν έχετε επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Θα παρακαλούσαμε να προσπαθήσετε να επιλύσετε οποιαδήποτε ζητήματα πρώτα με εμάς, παρόλο που έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή σας ανά πάσα στιγμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Το κύριο σημείο επαφής για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρούσα δήλωση απορρήτου είναι ο Παγκόσμιος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση Privacy@IRIworldwide.com

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την παρούσα δήλωση και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας. Θα ερευνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε καταγγελίες και διαφωνίες και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εκπληρώσουμε την επιθυμία σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας το ταχύτερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων.

Επικοινωνία με την εποπτική σας αρχή προστασίας δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της τοπικής εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων (δηλαδή, στον τόπο της συνήθους κατοικίας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο της προβαλλόμενης παραβίασης) οποτεδήποτε. Θα σας παρακαλούσαμε να προσπαθήσετε να επιλύσετε οποιαδήποτε ζητήματα μαζί μας, πριν απευθυνθείτε στην τοπική εποπτική αρχή σας.

Νομικό τμήμα
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Γενικός Σύμβουλος και Chief Privacy Officer
+1 312-474-8355 General.Counsel@IRIWorldWide.com
Υπεύθυνος προστασίας ιδιωτικού απορρήτου / δεδομένων
Υπεύθυνος Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου και Γενικός Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
+1 312-474-2662 Privacy@IRIworldwide.com
Γραφείο ασφάλειας πληροφοριών +1 312-474-2865 InfoSecTeam@IRIWorldWide.com

Cookie Policy